Odwiedziło nas
1973881 gości

   

REGULAMIN SKT NR 116 STO 18.04.2016

Regulamin
Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce
Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest władzą Koła STO, kierującą jego działalnością w zakresie kompetencji określonych statutem oraz uchwałami władz STO, na podstawie następującego regulaminu.
§ 1.
Ilekroć w dalszej części używa się określenia Zarząd oznacza to Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 STO.
§ 2.
1. Pracą Zarządu kieruje prezes Koła.
2. Prezes wyznacza spośród wiceprezesa (ów) i sekretarza Zarządu Koła osobę, która zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
3. Prezes Koła w ramach swoich uprawnień i obowiązków :
1) zwołuje posiedzenie Zarządu z inicjatywy własnej lub 1/3 członków Zarządu;
2) nadzoruje i koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu;
3) nadzoruje opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zarządu;
4) wykonuje czynności wynikające z przepisów prawa oświatowego, statutu i uchwał władz STO związane z prowadzeniem przez Koło szkoły lub placówki oświatowej;
5) przewodniczy posiedzeniom Zarządu Koła;
6) podejmuje inne decyzje organizacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Koła.
§ 3.
Wiceprezes(si) Zarządu w ramach swoich obowiązków:
1) odpowiadają za organizację posiedzeń i obrad Zarządu,
2) organizują działalność informacyjno-promocyjną Koła,
§ 4.
Sekretarz Zarządu w ramach swoich obowiązków:
1) przygotowuje materiały na posiedzenie Zarządu,
2) odpowiada za prowadzenie dokumentacji, w tym przygotowywanie uchwał i protokołów Zarządu,
3) przygotowuje sprawozdania z działalności Zarządu,
§ 5.
Skarbnik odpowiada za prawidłową organizację i zgodną z przepisami działalność finansową Koła oraz efektywne wykorzystywanie majątku Koła, a także:
1) prowadzi ewidencję członków Koła,
2) przeprowadza pobór składki.
§ 6.
Zarząd może przydzielić każdemu z członków Zarządu stałe lub doraźne zadania wynikające z potrzeb Koła.
§ 7.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Koła. W szczególnych przypadkach posiedzenie Zarządu może się odbyć poza siedzibą Koła.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez prezesa Koła.
3. O terminie posiedzenia i porządku członkowie Zarządu winni być powiadomieni co najmniej 7 dni naprzód.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
5. Koszty posiedzeń pokrywane są ze środków Koła.
§ 8.
O uchwałach Zarządu, rozstrzygających istotne dla Koła kwestie, członkowie Koła powinny być powiadomieni najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ich podjęcia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile członek wskazał adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach oraz statutu i uchwał Władz STO.
Ostrołęka, dn.18.04.2016 r.
Prezes Adam Andrzejewski

 

 

20 Października 2021
Imieniny obchodzą:
Budzisława, Irena, Jan
Kanty

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę