Odwiedziło nas
1416444 gości

   

PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
www.psz.praca.gov.pl – Portal Publicznych Służb Zatrudnienia: m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej – m.in. aktualne akty prawne dotyczące kształcenia i zmian z nim związanych; a w zakładce „Z życia szkoły” – informacje dot. poradnictwa edukacyjno-zawodowego
www.mpips.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: m.in. informacje dot. rynku pracy (analizy i raporty, statystyki rynku pracy), prawa pracy, usług instytucji rynku pracy
www.standardyiszkolenia.pl – baza opracowanych standardów kwalifikacji zawodowych w zakresie 253 zawodów
www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego;informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
www.oke.poznan.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot.wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego
www.ko.poznan.pl – Kuratorium Oświaty w Poznaniu: m.in. informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwie zawodowym – w tym szkolnictwie zawodowym po zmianach wprowadzonych od września 2012 r.
www.pup.poznan.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: m.in. Raporty o bezrobociu absolwentów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych
www.wup.poznan.pl – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery: m.in. informacje dot. instytucji rynku pracy, wskazówki doradcy zawodowego dot. tworzenia dokumentów aplikacyjnych
www.ohp.poznan.pl – Ochotnicze Hufce Pracy w Poznaniu: m.in. specyfika działalności OHP, informacje dot. struktury OHP, możliwości zdobycia zawodu w ramach OHP
www.poznan.pl/mim/oswiata – Poznański Serwis Oświatowy: m.in. wykaz wszystkich szkół na terenie miasta Poznania (także niepublicznych) oraz (w zakładce Rekrutacja) aktualizowany co rok Informator o szkołach ponadgimnazjalnych
www.nabor.pcss.pl/poznan – rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych: zawiera m.in. Informator dot. szkół ponadgimnazjalnych (w formie wyszukiwarki szkół/klas/zawodów)
www.koweziu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: m.in. informacje i materiały dot. kształcenia zawodowego, w tym zmian w szkolnictwie zawodowym wprowadzonych od września 2012 r
www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl– strona projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” realizowanego przez KOWEZiU, m.in. informacje dot. doradztwa zawodowego, nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ponadto materiały dla uczniów i rodziców z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej (m.in. przykładowe testy)
www.sdsiz.pl – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych: m.in.publikacje z zakresu doradztwa zawodowego, informacje o szkoleniach w ramach różnych metod/narzędzi pracy doradcy zawodowego, informacje dot. OTK – Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
www.progra.pl – strona firmy zajmującej się tworzeniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych dla doradztwa zawodowego: testów kariery, przewodników, scenariuszy zajęć, informatorów oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych
www.premiere.pl– strona producenta programów komputerowych z dziedziny przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży, m.in. informacje dot.zawodów, kierunków studiów, matury, ponadto aktualizowane rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych
www.magazynkariera.pl – m.in. informacje na temat niektórych branż i sektorów rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia, najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych i średnich zarobków, a także potencjalnych ścieżek dostępu do zawodu – wraz z przyporządkowanymi im ofertami pracy
www.doradca-zawodowy.ecorys.pl – strona projektu „Poradnictwo w sieci”; zawiera informacje dot. m.in. metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym, instytucji rynku pracy, opracowania, raporty, a także słownik terminów stosowanych w poradnictwie zawodowym
www.tydzienkariery.pl-strona OTK (Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery) – corocznej inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych (SDSiZ), m.in informacje dot. ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
www.ploteus.com – portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie: internetowa baza danych o możliwościach kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy.
PUBLIKACJE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA przydatne w BIBLIOTECE MULTIMEDIALNEJ doradcy:
www.euroguidance.pl – strona międzynarodowego projektu Euroguidance dotyczącego szeroko pojętego doradztwa zawodowego; m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego do bezpłatnego pobrania (m.in. najnowszyPrzewodnik po zawodach –oparty na aktualnej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego)
www.praca.gov.pl/eurodoradztwo – strona międzynarodowego projektu Euroguidance dotyczącego szeroko pojętego doradztwa zawodowego w obszarze resortu pracy; m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego do bezpłatnego pobrania (Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – różnorodna tematyka publikacji w odniesieniu do różnych grup odbiorców)
www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: m.in. informacje na temat kształcenia zawodowego, w tym wprowadzanych zmian, ponadto szkolne plany nauczania w zawodach orazpublikacje do bezpłatnego pobrania (m.in. „Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów” –zakładka: Publikacje KOWEZiU)
www.kwalifikacje.edu.pl – strona projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) – informacje dot. ERK, PRK, publikacje do bezpłatnego pobrania – m.in. „Broszura dot. założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji”
www.vademecumtalentu.pl – strona projektu „Vademecum talentu”, zrealizowanego z inicjatywy CM ECORYS oraz SDSiZRP; zawiera m.in.materiały do bezpłatnego pobrania: materiały metodyczne, narzędzia i publikacje – przeznaczone zarówno dla uczniów jak też dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych (np. scenariusze zajęć grupowych)
Pakiet materiałów do bezpłatnego pobrania opracowany w ramach projektu:
§ Test do samobadania predyspozycji i zainteresowań uczniów
§ Arkusz samooceny dla ucznia
§ Arkusz oceny ucznia przeznaczony dla psychologa/pedagoga/doradcy zawodowego/nauczyciela/rodziców
§ Arkusz oceny ucznia przeznaczony dla rówieśników
§ Podręcznik dla ucznia
§ 9 scenariuszy zajęć grupowych, zabaw z zakresu samopoznania, autodiagnozy, budowania poczucia własnej wartości, rozwijania predyspozycji, zainteresowań, poznawania zawodów
§ Informator dotyczący predyspozycji, zainteresowań, rozwoju zawodowego uczniów, posługiwania się narzędziami z pakietu Vademecum talentu
§ Przewodnik wdrażania zintegrowanej oceny do szkół, doskonalenia predyspozycji i zainteresowań zawodowych na zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych
www.poznajswiat.ecorys.pl – strona projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, skierowanego zarówno do uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, jak też do rodziców: zawiera materiały do bezpłatnego pobrania:
Pakiet materiałów do bezpłatnego pobrania opracowany w ramach projektu:
§ 3 wystandaryzowane kwestionariusze do samobadania zainteresowań zawodowych uczniów: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
§ Multimedialne charakterystyki zawodów (208 charakterystyk)
§ Materiały metodyczne:
§ Przewodnik edukacyjny dla Ucznia
§ Przewodnik edukacyjny dla Nauczyciela
§ Przewodnik dla Rodzica
§ Absolwent na rynku pracy – poradnik dla Ucznia i Nauczyciela.
MULTIMEDIA
Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, Gdańsk, www.synergia.com
§ Kalejdoskop zawodów (branże)
 
§ USŁUGI I TURYSTYKA
§ SŁUŻBA ZDROWIA
§ ZARZĄDZANIE I FINANSE
§ PRAWO I ADMINISTRACJA
§ NAUKA I EDUKACJA
§ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
§ PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
§ KOMPUTERY I ELEKTRONIKA
§ ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
§ KREACJA
§ Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód
§ ABC przedsiębiorczości
§ Jak radzić sobie z agresją uczniów
§ Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć
§ Rozpoczynam działalność gospodarczą
PROGRA Sp. z o.o, www.progra.pl
§ „Spacery po zawodach” – branże:

§ ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, BUSINESS, PRACA URZĘDNICZA
§ SZTUKA I PROJEKTOWANIE ARTYSTYCZNE
§ NAUCZANIE, WYCHOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
§ ROZRYWKA, REKREACJA, TURYSTYKA
§ GASTRONOMIA, HOTELARSTWO, USŁUGI DOMOWE
§ OCHRONA ZDROWIA
§ SŁUŻBY SOCJALNE, SPOŁECZNE I ZATRUDNIENIA
§ PRAWO I DZIEDZINY POKREWNE
§ BEZPIECZEŃSTWO I SŁUŻBY OCHRONY
§ FINANSE I DZIEDZINY POKREWNE
§ HANDEL, DZIEDZINY POKREWNE I USŁUGI
§ NAUKA I DZIEDZINY Z NIĄ ZWIĄZANE
§ PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, CIĘŻKI, ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
§ PRZEMYSŁ LEKKI I RZEMIOSŁO
§ BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
§ ROLNICTWO, HODOWLA, OGRODNICTWO, PRZYRODA
§ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
§ Indywidualny Planer Kariery (segregator + CD)
§ Młodzieżowe Portfolio Kariery
§ Piramida Kariery
§ Testy kariery, np. Test preferencji i predyspozycji zawodowych, Labirynt zawodów, Samoocena zainteresowań zawodowych, test „Czy jestem przedsiębiorczy”
§ Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, w tym samopoznania
§ „Przejmij inicjatywę!” Przewodnik po przedsiębiorczości
Materiały do bezpłatnego pobrania: (www.progra.pl)
§ „Świat zawodów bez tajemnic”– scenariusz zajęć z poradnictwa zawodowego dla szkoły podstawowej
§ „Poznaję siebie – moje zdolności i zainteresowania” – scenariusz zajęć z poradnictwa zawodowego dla gimnazjum
§ „Co dalej? Planuję swoją karierę edukacyjno-zawodową”– scenariusz zajęć z poradnictwa zawodowego dla szkoły ponadgimnazjalnej
PREMIERE MULTIMEDIA SP. Z O.Owww.premiere.com
§ „Kwazar” – program komputerowy w formie wyszukiwarki kwalifikacji i zawodów; oparty na nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach inowej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – umożliwia m.in. stworzenie „teczki” informacji o zawodzie, wyszukanie zawodów pokrewnych, posiadających wspólne kwalifikacje
§ „102 zawody z przyszłością”– program komputerowy zawierający prezentacje zawodów, wyszukiwarkę zawodów, opisy składających się na dany zawód kwalifikacji oraz obszary kształcenia
PROGRA Sp. z o.o, www.progra.pl
ECORYS Polska Spółka z o.o. www.ecorys.pl
§ „Kariera na Maksa” – innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; zawiera m.in.
 
§ Multimedialny zestaw dydaktyczny (15 odcinków serialu „Życie na Maksa” i 15 scenariuszy zajęć do realizacji np. na godzinach wychowawczych)
§ Gra „Max Career” – dostępna na Facebooku: prezentuje 9 branż, po 9 zawodów w każdej; ukazuje wybrane elementy planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej
§ „Pomysły plus” – zestaw dodatkowych narzędzi do segregatora „Życie na Maksa”
§ Prenumerata roczna kwartalnika „Doradca zawodowy”
§ Multimedialny program komputerowy – Przewodnik „Nauka języków obcych oknem na świat”
§ Multimedialny program komputerowy – Przewodnik „Wolna wola, czyli wszystko o wolontariacie”
§ Test preferencji i predyspozycji zawodowych dla uczniów – do wykonania on-line
§ dostęp do Portalu Wsparcia – w zakresie metodyki zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – dla nauczycieli, doradców zawodowych, uczniów
§ konsultacje on-line i telefoniczne: wsparcie dla nauczycieli, doradców prowadzących w szkole zajęcia z zakresu orientacji zawodowej
º „Talentgame” – diagnostyczno-edukacyjna gra komputerowa („Tajemnice Aeropolis”) służąca określeniu predyspozycji zawodowych, stworzona w ramach w/w projektu; do pobrania on-line.
INFORMATORY
„Co studiować? Gdzie pracować? Informator o zawodach”Wyd. Park Sp. z o. o, Bielsko-Biała 2006 (opis zawodów ze wstępem psychologa i socjologa m.in. w kontekście predyspozycji, miejsc pracy)
K. Lelińska, G. Sołtysińska, M. Gruza, „Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego”, Wyd. MEN, Warszawa 2005 (opisy zawodów szkół zawodowych, techników i szkół policealnych – sprzed nowej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; opisy w kontekście zadań, czynności zawodowych, środowiska pracy, przeciwwskazań zdrowotnych, wymagań psychologicznych, możliwości zatrudnienia)
D. Obidniak, A. Pfeiffer, M. Suliga, „Przewodnik po zawodach”, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2012 (przewodnik oparty na nowej Klasyfikacji zawodówszkolnictwa zawodowego z opisami zawodów podzielonych wg specyfiki, m.in. zawody budowlane, przemysł przetwórczy, przemysł wydobywczy, usługi, transport; przy każdym opisie zamieszczone są wskazówki dot. szkół/placówek, w których można zdobyć dany zawód), dostępny: www.euroguidance.pl/publikacje/do bezpłatnego pobrania
Ponadto:
Teczki o zawodach, Wyd. Centrum MetodyczneECORYS Polska Spółka z o.o.www.ecorys.pl (wyłącznie do zakupienia).
CZASOPISMA
„Doradca zawodowy”, (wydawnictwo NeoKariera, Warszawa (kwartalnik)www.neokariera.pl)
Uwaga: pierwsze 4 numery kwartalnika, wydane przez Centrum Metodyczne Ecorys 
– są dostępne do bezpłatnego pobrania:
„Nowa Edukacja Zawodowa”, Wyd. KOWEZiU, Warszawa (w wersji elektronicznej: e-dukator z@wodowy: www.koweziu.edu.pl/edukator)
„Rzeczpospolita”, Dodatek „Moja kariera” (środy), ponadto zakładka „Praca”www.rp.pl (artykuły z zakresu ścieżek kariery, rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń)
„Gazeta Wyborcza”, dodatek „Praca” (poniedziałki), ponadto zakładka „Praca”www.gazetapraca.pl (m.in. aktualności dot. rynku pracy, poradniki, psychotesty, słownik rynku pracy)
„Perspektywy”. Młodzieżowy miesięcznik edukacyjny, Wyd. Perspektywy Press, Warszawa.
„Kariera”, Wyd. Universum Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała, dostępna również w wersji elektronicznej: www.kariera.com.pl
„Victor Gimnazjalista”. Dwutygodnik edukacyjny, Wyd. AGA-Press, Warszawa
„Cogito” Dwutygodnik skierowany do młodzieży szkół średnich, Wyd. AGA-Press, Warszawa.
Opracowanie:
Elżbieta Swat-Padrok
 

25 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą:
Jarosław, Marek, Wasyl
Do końca roku szkolnego zostało 56 dni.
©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę